The project summary

Swordka > The project summary

PROJE ÖZETİ:

Projenin misyonlarından birisi, sorumlu vatandaşlık davranışlarının kalıcı küresel meselelere (savaş-barış, demokrasi, göçmenlik, mülteciler) karşı tarihsel, kültürel ve sanatsal yaklaşımlarla şekillendirilmesidir. Daha adil ve güvenli bir dünya yaratmak için öğrencilerin ve gençlerin bugünden geleceğe taşıyacakları sosyal ve kültürel katkılarının çok ön planda olması gerekmektedir. Başka boyuttan bakılırsa da; Mülteci sorunu, sadece mülteci vatandaşların yerleşimi, bir ülkede barınması sorunu değildir. Sorun çok başka boyutlarda gençlerimizi etkilemektedir. Gençlik tüm ülkelerin geleceğidir. Bu yolda tüm ülkelerin bir şeyler yapması gerekmektedir. Avrupa’daki göç olgusu ile mülteci nüfusun son zamanlardaki artışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlar gittikçe büyümektedir. Çünkü, Belçika AB başkenti, Türkiye, Romanya, Italya, İspanya ve Portekiz deniz ve kara yoluyla gelen, topraklarını daha iyi bir gelecek arayışı ile terk eden kişilerin stratejik varış noktalarıdır. Tüm bu ülkeler, mülteciler açısından “hedef ülke” olmanın yanında, Avrupa’nın gelişmiş merkezlerine geçiş ülkesi konumundadırlar. Ancak, bürokratik, hukuki ve sosyo-ekonomik sorunların yanında mülteciler ile ilgili şüpheler, ön yargılar ve klişeler buz dağının görünmeyen yönüdür.

Proje, mültecilerin karmaşık sorunlarına ve bu sorunlar için çözüm arayışına yönelik öğrencilerde, gençlerde ve halkta ilgi uyandırmak amacıyla kurgulanmıştır. Ayrıca daha bilinçli, ön yargıların ve klişelerin üstesinden gelebilmeye hazır, kültürlü bir toplumun ferdi niteliği ile aktif vatandaşlar olmanın önemi vurgulanmak istenmektedir. Avrupa okulları, yerel kurumlar ve insani yardım kuruluşları işbirliği ile entegrasyonda tutarlı, eşitlik ve sosyal uyum mesajının işlendiği bir çalışmaya teşvik etmek hedeflenmektedir.

Proje,Türkiye(İzmir), Romanya(Braila), İtalya(Potenza), Portekiz(São João da Talha), Belçika(Oostende) ve İspanya(Torredembarra) okullarının (her bir okuldan ~12 öğrenci) katılımıyla 72-75 öğrenci hedefli gerçekleştirilecektir.

Projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği, öncelikle okullar ve Milli Eğitim Müdürlükleri (kurumları), üniversiteler, sonra yerel yönetimler, insani yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin desteği alınarak zenginleştirilecektir. (Algı Ölçeği Güvenlik Analizi, Sığınmacı ve Mülteci İmajına İlişkin Yargılar, Sığınmacı ve Mültecilerle İlişkilere Yönelik Yargılar, “Küresel göç” konusuna ilişkin nicelik ve nitelik boyutları, Ortak ülkelerin bölgesel alanlarının bu konu içerisindeki özgül konumu ve çalışmalarının derlenmesi, İhtiyaç analizi anketine göre ihtiyaçların giderilmesine veya sorunların çözümüne ilişkin eğitim kurumları için genel vaka planı oluşturulması, Mülteci destek haritası, Çift taraflı entegrasyon, Mülteci gençlerin okul dışı iş gücüne katılımı vb ile ilgili.)

“ROLL Metodu”,”Travmatik yaşantı olarak iltica”, “Sosyal iklim” ve “Mülteci gençlerin işlevselliği” çalıştayları ile “Kısa film festivali” düzenlenecektir.

Proje ürünleri; Proje raporları, atölye çalışmaları, eğitmen el kitabı, ilk-orta-lise düzeyinde okul ağları, e-dergi, fotoğraf galerisi, kısa film ve tiyatro gösterisi olacaktır.

Tüm ortaklar proje süresince ve projenin bitiminde, değişim ve görüşmelerde, proje ile ilgili veri, kanıt, fikir, medya ürünleri ve planlama konusunda işbirliği yapmak konusunda yeterli donanıma sahiptir. Kullanılan metodoloji, yaratıcı faaliyetler, tasarımlar biraz farklı olabilecektir.

Projenin sonunda gençler farklı kurumlar ile işbirliği yapmak, sorumluluk kazanmak, sivil ve sosyal hayata karşı ayakta durmak ve olumlu mücadeleler içinde bulunmak konularında kendilerini geliştireceklerdir. Kişilere ve kültürlere saygı duymayı, insani yardım kuruluşlarından ilham almayı, insan haklarına karşı duyarlı bir vatandaş olmayı kapsamlı olarak öğreneceklerdir.

Öğretmenlerin iyi uygulamaları paylaşması, yenilikçi, girişimci öğretim becerileri ve uyum içindeki işbirliği projemizin başarılı sonuçlanmasında etkin olacaktır.

Mültecilerin proje ülkelerindeki entegresi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yerel kültürde/dilde sosyal yaşam alanlarını ferahlatacak bir etki yaratılması projemizin pozitif sonuçlarından bazıları olacaktır. Proje, yeni öğretim uygulamaları için okullar üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca aile, yerel topluluklar ve kuruluşların katılımı ile kültürler arası diyalogların güçlenmesi,  geçerli entegrasyon politikalarının üretilmesine  açık olacaktır. İnsan hakları konusunda daha derin bir farkındalık oluşacak, ülkelerin tüm öğrencilerinin etnik ve sosyal uyum için bağlantı noktalarını paylaşacağı  uzun vadede ulusal ve Avrupa düzeyinde  güvenilir bir perspektif oluşturulacaktır.

Proje okulları Avrupa çatısı altında işbirliği yapabilecek bir altyapıya sahiptir. Bu işbirliği, proje için ortak amaçlara ortak fikirlerde yaklaşımı kolaylaştıracaktır. Birlik içinde yenilikçi yolların araştırılması veya keşfedilmesi, duygu, hoşgörü ve birlikte çalışmanın verdiği mutluluk ile daha anlamlı olacaktır

PROJECT SUMMARY:

One of the mission of the project is to shape responsible citizenship behaviors with historical, cultural and artistic approaches to permanent global issues (war-peace, democracy, immigration, refugees). In order to create a more just and safe world, the social and cultural contributions of students and young people to the future must be at the forefront. From another angle, The refugee problem is not just the settlement of refugee citizens or the need to shelter in a country. The problem affects our young people in many other dimensions. Youth is the future of all countries.The recent immigration of the refugee population and the consequent problems of the immigration phenomenon in Europe are growing. Because, Belgium EU capital, Turkey-Romania-Italy, Spain and Portugal came by sea and land, the people who left their land are strategic destination with the search for a better future.All these countries are not only “target countries” for refugees, but also “transitional countries” to Europe. However, in addition to the bureaucratic, legal and socio-economic problems, doubts, prejudices and stereotypes about refugees are the invisible aspect of the iceberg.

The project is designed to stimulate interest in students, young people and the public for the complex problems of refugees and the search for solutions for these problems. Furthermore, it is desirable to emphasize the importance of being an active citizen with the individual character of a cultured society, ready to be able to overcome the prejudices and stereotypes more consciously. European schools, local institutions and humanitarian aid organizations aim to encourage co-operation in a coherent, equitable and equitable message of integration.

Project, Turkey (Izmir), Romania (Braila), Italy (Potenza), Portugal (São João da Talha), Belgium (Oostende) and Spain (Torredembarra) schools (~ 12 students from each school) attended by 72-75 students will be carried out targeted .

The implementation and sustainability of the project will be enriched primarily with the support of schools and National Education Directorates, universities, local administrations, humanitarian organizations and non-governmental organizations. (Perception Scale Security Analysis, Judiciary and Refugee Image Judgments, Relations with Asylum Seekers and Refugees, Quantitative and qualitative dimensions of the subject of global migration, compilation of the specific position and studies of the regional areas of the partner countries in this subject, or the elimination of the needs according to the needs analysis the development of a general case plan for relevant educational institutions, Refugee support map, Double-sided integration, Involvement of refugee youth in the out-of-school workforce, etc.)

“Short film festival” will be organized with “ROLL Method”, “Traumatic experience as refugee”, Social climate” and “Refugee youth functionality” workshops.

Project products; Project reports, workshops, instructor’s handbook, primer-secondary-high school level school networks, e-magazine, photo gallery, short films and theater performances will be.All partners are well equipped to collaborate on project, data, evidence, ideas, media products and planning during the project and at the end of the project, in the process of change and negotiation. The methodology, creative activities, designs used may be slightly different.

At the end of the project, students will develop themselves in cooperation with different schools, gaining responsibility, standing up against civil and social life and posing positive struggles. They will learn extensively to respect people, cultures, to be inspired by humanitarian organizations and to be a citizen sensitive to human rights. The sharing of good practices by teachers will be effective in the successful conclusion of our innovative, entrepreneurial teaching skills and cooperation project in harmony. The integration of the refugees in the project countries, improving the living conditions and creating an effect that will refresh the social life areas in the local culture / language will be some of the positive results of our project.

The project will have a positive impact on schools for new teaching practices. In addition, strengthening of intercultural dialogue with the participation of families, local communities and organizations will be open to the development of valid integration policies.

A deeper awareness of human rights will be created and a reliable perspective on national and European level will be established in the long term, where all students will share their attachment points for ethnic and social cohesion.

Project schools have an infrastructure that can cooperate under the umbrella of Europe. This cooperation will facilitate the approach to common ideas for the project in common ideas. Exploring or discovering innovative ways within the Union will be more meaningful with emotion, tolerance and happiness of working together.